Zavarivanje

REL, MIG/MAG, TIG, zavarivanje vijaka.

Više o usluzi

Zavarivanje je postupak spajanja dvaju ili više dijelova taljenjem ili trenjem u jednu cjelinu. Materijali dijelova koji se spajaju mogu bit jednorodni ili raznorodni. Područje gdje se dijelovi sjedinjuju u kemijski i strukturno homogenu cjelinu postupkom zavarivanja se zove zavareni spoj. Kroz dugi niz godina u ovoj tehnologiji usavršavani su stari načini i primjenjivani novi pa se danas na različite načine proces zavarivanja može ostvariti.
Zavarivanje taljenjem je najčešći način zavarivanja a od njegovih postupaka najpoznatiji i najzastupljeniji su ručno elektrolučno zavarivanje (REL), elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštitnoj atmosferi inertnog (MIG) ili aktivnog plina (MAG) i elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi inertnog plina (TIG). Ovisno o vrsti materijala, njegovoj debljini i uvjetima u kojima proizvod mora obavljati svoju funkciju, odabire se prikladni postupak zavarivanja.

Kovinoelektra d.o.o. pruža mogućnost zavarivanja REL, MIG/MAG i TIG postupkom elektrolučnog zavarivanja. Dugogodišnje iskustvo u metaloprerađivačkoj industriji garantira kvalitetne zavare neovisno o debljini materijala i namjeni gotovog proizvoda. Osim navedenih postupaka pruža se mogućnost zavarivanja vijaka na limove, ploče i profile.

Odabrana slika:

Zahvaljujemo

Poštovani, Vaš upit je zaprimljen.

Molimo provjerite svoj E-mail

NASTAVI GLEDATI