You are here

Ormari za plinomjer

Ugrađuju se na fasadu objekta (ormarić) ili ugradbeni u vanjski zid objekta (okvir s vratima), te se u njih smješta mjerno-regulacijski set i ostali zaporni elementi koji se ugrađuju prema zahtjevu distributera. Ormarići se izrađuju od čeličnog ili inox lima, te se isporučuju sa bravicom za zatvaranje vrata koja onemogućava pristup neovlaštenim osobama do elemenata unutar ormarića. Ormarići izrađeni od čeličnog lima zaštićuju se protiv korozije plastifikacijom elektrostatskim prahom.


 

Copyright © Kovinoelektra